Бизнес програма за дейността на "МБАЛ-Благоевград" АД за 2022-2024 г.


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

 

БИЗНЕС ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД" АД
ЗА 2022 г. – 2024 г.

Настоящата бизнес програма е приета с решение на общото събрание
на акционерите от 10.04.2023 г.