Достъп до пълна здравна информация

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И
ПАЦИЕНТИ НА "МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД" АД


ИНФОРМАЦИЯ


Относно: Създадените възможности за достъп до пълна здравна информация чрез електронното здравно досие и мобилно приложение "еЗдраве".

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПАЦИЕНТИ НА "МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД" АД,

С цел да централизира и дигитализира процесите, услугите и документите в здравеопазването, държавата създаде Националната здравноинформационна система (НЗИС). Като част от НЗИС е разработено Електронно здравно досие, което дава достъп на гражданите до тяхната пълна здравна информация и до всички електронни медицински документи, създадени в резултат на използваните от тях услуги в здравеопазването. Информацията в Електронното здравно досие е представена на разбираем за пациентите език и е разделена в следните модули: „Прегледи“, „Направления“, „Резултати“, „Ваксини“, „Рецепти“, „Кръводарявания“, „Болничен престой“, „Личен картон“, „Медицински бележки“, както и модул „Медицинска експертиза“, който включва издадени направления, протоколи решения за ЛКК.

Предстои въвеждането на нов модул „Дългосрочна грижа за пациента“. Модулът ще управлява процесите, свързани с профилактика и скрининг, медицински рискове, дългосрочни здравни състояния и тяхното проследяване. В частта профилактика модулът ще позволява конфигурирането на национален профилактичен календар за всички граждани, който ще включва задължителните профилактични прегледи, изследвания и ваксинации, започващи от момента на раждането.

Родителите също имат достъп до Електронните здравни досиета на децата си и всички електронни здравни документи, вписани в тях, медицинските бележки, които лекарите издават на учениците при установено заболяване за извиняване на отсъствията, за контакт с инфекциозно болен или прекарано инфекциозно заболяване, както и за удостоверяване на клинично здрав пациент. Достъпът се осъществява през профила на родителя.

Всеки има достъп до своето Електронно здравно досие през портала https://my.his.bg/. С цел максималната защита на медицинските и лични данни достъпът до електронното здравно досие се осъществява с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП.

Едновременно с това е разработено и внедрено мобилно приложение „еЗдраве“, което освен информацията посочена по-горе позволява и получаване на съобщения за изтичащ срок на направление, на рецепти, заплащани от НЗОК, както и информация за предстоящи профилактични прегледи и др. Мобилното приложение се инсталира изключително лесно в пет стъпки:

    1. Свалете безплатното приложение „еЗдраве“ от Google или Apple Store;
    2. Влезте с квалифициран електронен подпис във Вашето електронно здравно досие на адрес https://my.his.bg;
    3. От меню „Профил“ изберете „Устройства“ и след това „Добави“. Системата ще генерира еднократен QR код;
    4. От приложението „еЗдраве“ сканирайте QR кода, който е на екрана на компютъра Ви;
    5. Изберете дали искате да ползвате биометрична защита за достъп до „еЗдраве“

След успешно сдвояване, приложението автоматично ще предостави достъп до всички Ваши здравни записи в НЗИС. Описани са визуализирани и на следния адрес: https://his.bg/ezdrave/.

Република България е една от няколкото държави членки на ЕС, които са разработили и внедрили подобна интегрирана информационна система в полза на гражданите с цел подобряване на здравните грижи.

Във връзка с изложеното, може да се възползвате от създадените възможности за достъп до пълна здравна информация чрез електронното здравно досие и мобилно приложение „еЗдраве“.

От страна на Министерство на здравеопазването е организиран помощен център, който също има готовност да подпомага процеса. Връзка с контактния център можете да осъществите на адрес: support@his.bg и телефон 0700 14220.

"МБАЛ-БЛАГОЕВГРАД" АД