"МБАЛ - Благоевград" АД

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД има ясно формулирана обществена мисия, основни цели и задачи, които съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от Благоевградска област.
Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.

МИСИЯТА  на лечебното заведение е:

- да осигурява качествена и достьпна стационарна и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртността на равнището на добрата медицинска практика;
- да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението. 
    
Мисията на лечебното заведение се реализира в няколко  направления:
    
МИСИЯ - НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА:
> Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;
> Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;
> Сьздаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;
> Постоянно наблюдение на социалната среда и на вьзможностите за адаптиране кьм промяната

МИСИЯ - РЕГИОНАЛНА:
> "МБАЛ-Благоевград" АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
> Да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
> Да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.
     
ЦЕЛТА на “МБАЛ-Благоевград” АД
е  да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.

Тези цели могат да се формулират като:

1. Дългосрочни цели:
> Подобряване на здравното сьстояние на населението и удовлетворяване на потребителите на здравни услуги;
> Постигане на подобрение в организацията  на медицинския процес, свьрзани с нарастване на продуктивността на човешките и технологичните ресурси  в здравната система;
> Сьчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез договаряне на финансирането и оказването на лечебна помощ.

2. Средносрочни цели:
> Планиране и формиране на здравна полотика в сьответствие с вьзможностите на "МБАЛ-Благоевград" АД;
> Висока степен на професионализъм, ефективно използуване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето.

3. Краткосрочни цели:
> Промяна на отношението кьм медицинската дейност -пациентът е и трябва да бьде център на вниманието и дейността на здравното заведение и задоволяването на неговите потребности е основен приоритет;
> Създаване на управленска концепция и здравен маркетинг-установяване чрез маркетингова информация  нуждите на потребителя-пациент и определяне на основните компоненти на обслужването;
> Привличане на общественото внимание и мобилизиране на обществените усилия за решаване на здравни пробеми;участие в различни граждански сдружения за информация,разясняване и привличане на финансови ресурси;
> Осигуряване на населението от областта с максимален пакет от здравни услуги договорени с РЗОК, основани на кадровата и техническата обезпеченост на лебното заведение;
> Организиране на теоретични семинари и дискусии по определени теми и развитие на политика основана на врьзките с обществеността;
> Развиване на нови услуги и програми за финансиране от фонодове на Европейския сьюз за външно и вътрешно саниране на сградите и привеждането им в съответствие с медицинските стандарти за съответните отделения, за енергийна ефективност и газифициране на болницата;
> Успешно акредитиране на болницата;
> Преструктуриране на сградовия фонд и на някои отделения с оглед оптимизиране на дейността на болницата;


ЗАДАЧИ, които решава "МБАЛ-Благоевград" АД
в контекста на горепосоченото са:

1. Оказване на своевременна, достатъчна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична,  лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията:

> вътрешни болести;
> гастроентерология;
> кардиология;
> ендокринология и болести на обмяната;
> клинична хематология;
> ревматология;
> нефрология;
> клинична токсикология;
> клинична алергология;
> пневмология и фтизиатрия;
> детски болести;
> акушерство и гинекология;
> неонатология;
> анестезиология и интензивно лечение;
> хирургия;
> съдова хирургия;
> ортопедия и травматология
> урология;
> неврология;
> неврохирургия;
> очни болести;
> ушно-носно-гърлени болести;
> инфекциозни болести;
> трансфузионна хематология;
> физикална и рехабилитационна медицина;
> клинична лаборатория;
> образна диагностика;
> сьдебна медицина;
> обща и клинична патология,

в съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика;
    
2. Поставяне на пациента  в центъра на дейността и разширяване спектъра на оказваните здравни услуги;

3. Преструктуриране на сградовия фонд с цел оптимизиране на дейността;
обновяване на медицинската апаратура;
ефективно използуване на ресурсите – материални, човешки и финансови;

4. Осигуряване на специализирана консултативно-диагностична и патолого-анатомична дейности, методична помощ на диагностично консултативните кабинети за първична и специализирана извънболнична помощ и спешно отделение.

В условията на пазарна икономика и съгласно изискванията на ЗЛЗ при разработката на Програмата за развитие на лечебното заведение са заложени мероприятия за създаване на условия за осигуряване на подобрена финансова дейност на "МБАЛ – Благоевград" АД като търговско дружество и очаквана финансова стабилизация на лечебното заведение.

Поставените цели хармонизират с вида, наименованието и предмета на дейност на болницата и кореспондират с принципите, върху които е изградена Националната здравна политика и стратегия, с ценностите на провежданата в страната здравна реформа.

Приоритетите и задачите са подчинени на поставените цели на лечебното заведение и са обществено приемливи.