Клинична лаборатория

Клинична лаборатория – с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Клинична лаборатория"

Началник Клинична лаборатория:
д-р Диана Иванова Фетфова-Митова

Лекар специализант:
д-р Димитрина Иванова Танушева

Лекар:
д-р Лидия Кирилова Анева

Химик:
Краса Петрова Опълченска

Старши 
мед. лаборант:
Даниела Росенова Атанасова

Телефони:
073/ 82 92 З04

Структура

Клиничната лаборатория като самостоятелно звено има 3 сектора:
• Клинична химия;
• Клинична хематология;
• Урини, ликвор, изпражнения и други биологични течности.

Цели и задачи

Изработва се задължителния обем лабораторни показатели със съответната задължителна апаратура при последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. Изпълняват се изследвания, групирани както следва:
• Хематологични;
• Клинично-химични;
• Имунологични – туморни маркери и хормони, Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата;
• Електролити;
• Показатели на обмяната на рН и кръвните газове;

Групи лабораторни изследвания:

• въглехидрати /в частност на захарния диабет и усложненията му/,
• липиди,
• серумни протеини,
• ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/,
• изпражнения /окултни кръвоизливи/,
• изследване на други биологични течности.

Ползването на затворена система за вземане на кръв е рутинна практика. Така се осигурява безопасността както на пациентите, така и на персонала. Лабораторният екип работи денонощно. Поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС