Клинична лаборатория


Клинична лаборатория – с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”

Началник Клинична лаборатория:
Д-р Йочка ВАРЛАМОВА - специалист по Клинична лаборатория


Ординатор:
Д-р Кипка ЧАЛЪКОВА - ПАНДЕВА - специалист по Клинична лаборатория
Д-р Лидия АНЕВА


Химик:
Краса ОПЪЛЧЕНСКА


Старши лаборант:
Милена РАХТАЛИЕВА


Телефони:


073/ 82 92 З04


Структура

Клиничната лаборатория като самостоятелно звено има 3 сектора:
• Клинична химия;
• Клинична хематология;
• Урини, ликвор, изпражнения и други биологични течности.

Цели и задачи

Изработва се задължителния обем лабораторни показатели със съответната задължителна апаратура при последния медицински стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. Изпълняват се изследвания, групирани както следва:
• Хематологични;
• Клинично-химични;
• Имунологични – туморни маркери и хормони, Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата;
• Електролити;
• Показатели на обмяната на рН и кръвните газове;

Групи лабораторни изследвания:

• въглехидрати /в частност на захарния диабет и усложненията му/,
• липиди,
• серумни протеини,
• ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/,
• изпражнения /окултни кръвоизливи/,
• изследване на други биологични течности.

Ползването на затворена система за вземане на кръв е рутинна практика. Така се осигурява безопасността както на пациентите, така и на персонала. Лабораторният екип работи денонощно. Поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС