Трудово - експертни лекарски комисии

ТРУДОВО - ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - I състав
Председател 1-ви състав:
Д-р Е. ДЮЛГЕРОВА - Невролог


Телефони:
073/ 82 92 375

ТРУДОВО - ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - II състав
Председател 2-ри състав:
Д-р О. КАШУКЕЕВ - Ортопед-травматолог


Телефони:
073/ 82 92 359
073/ 82 92 360


Задачи
Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично - лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения. ТЕЛК освидетелства лицата по повод:
• Временна неработоспособност;
• Трайна неработоспособност;
• Искане на застрахователи и застраховани лица;
• Трудоустрояване на лица с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност;
• Определяне характера на заболяванията - професионален или общ;
• Други случаи предвидени в нормативните актове.

Персонал
В състава на ТЕЛК работят квалифицирани специалисти: невролог, терапевт, хирург, представител на съответното ТП на НОИ и технически сътрудници, които осъществяват качествена експертиза и консултация по медицинска експертиза на работоспособността.