Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания отчет за 2023 год.

изх.№ 92-ф-33 от 14.03.2023 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА


.........На основание чл.2, ал.2 от Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет, на дружеството за 2023 г. „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Славянска” № 60, с ЕИК:101505152, представлявана от изпълнителния директор - д-р Огнян Митев, кани всички заинтересовани лица да представят оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със спазването на принципите на публичност и прозрачност Ви уведомявам, че на основание чл.20 ал.4 от ЗОП в дружеството започна процедура с предмет: „Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания отчет за 2023 год.

За извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие се избира регистриран одитор - физическо лице; или одиторско дружество, вписано в регистъра на регистрираните одитори по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит. На проверка и заверка от назначения регистриран одитор подлежат индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на групата.

Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на публичното предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор.

Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини:

1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 16:00 часа на последния ден от срока за получаване на оферта (30.03.2023 г.) в деловодството на лечебното заведение „МБАЛ – Благоевград“ АД, ет.5, деловодство, гр. Благоевград, ул. Славянска № 60, всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа.

2. По електронен път на имейл: mbal_bl@abv.bg. В полето Относно: на електронната поща се посочва независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2023 год. на „МБАЛ -Благоевград” АД и консолидираните отчети.

Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Приложеното към електронното писмо Ценово предложение се подписва с електронен подпис. Когато се подава предложение на електронен адрес същото следва да бъде подадено по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.

Изпълнителен Директор
на "МБАЛ - Благоевград" АД
…………………………
Д-Р ОГНЯН МИТЕВ
инф.е заличена на осн. чл.37 от ЗОП

Файл: