Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. и на консолидирания отчет за 2023 г.