Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, на основание чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с протоколно  решение  на съвета на директорите № 17 от 08.06.2023г. на „МБАЛ – Благоевград“ АД  и във връзка със Заповед № 228/02.11.2023 г. на изпълнителния директор на МБАЛ – Благоевград АД

 

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД-2009“ ЕООД 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Образование, съгласно чл.16, ал.3 от закона за лечебните заведения- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“ и с призната специалност.

Забележка. В случай, че дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата. В случай, че документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, прилага се и копие на диплома.

2. Да притежава документ удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт.

3. Професионален опит, осигуряващ необходими умения за професионално изпълнение на задълженията. Кандидатите да имат поне 5 години професионален опиат като лекар и да имат придобита специалност.

4. Кандидатите да имат поне три години управленски опит.

5. Кандидат за управител може да бъде лице, което:

5.1. Не е поставено под запрещение;

5.2. Не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5.3. Не е лишено от правото да заема съответната длъжност;

5.4. Не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5.5. Не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5.6. Не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

5.7. Не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

5.8. Не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

5.9. Не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

5.10 Не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

5.11. Не е лишен/а/ от правото да упражнява търговска дейност.

5.12. Отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ:

1. Плик № 1, който съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие:

1.1.Заявление за участие в конкурс – Приложение № 1;

1.2. Автобиография (Европейски формат на автобиография/CV/);

1.3. Декларация, че кандидатът отговаря на изискванията та чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от Закона за публичните предприятия и на изискванията посочени в т. 2.5 от настоящата заповед

1.4. Заверено от кандидата копие на: диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и свидетелство за призната специалност.

1.5. Заверено от кандидата копие на документ удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт.

1.6. Заверено от кандидата копие на документ удостоверяващ продължителността на професионалния и управленски опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, договор за възлагане на управление и други;

1.7. Медицинско удостоверение – оригинал;

1.8. Свидетелство за съдимост – оригинал;

1.9. Удостоверение за членство в РК на БЛС – оригинал;

 2. Плик № 2,  който съдържа разработената концепция за развитие и управление на дружеството за 3 (три) години (2024 г. – 2026 г.), със следните показатели:

- рентабилност и производителност;

 - обем на продажбите;

 - печалба;

- намаляване на разходите;

- нови пазари /разработване на нови услуги/;

- среден брой работни места/структура на персонала;

- финансови задължения;

- ефективност на приходите;

- финансова автономност и инвестиции;

 Критерии за оценка на концепцията:

-степен на реална приложимост на концепцията;

-съответствие на концепцията с целите на бизнес-задачата на дружеството;

- съответствие на концепцията с нормативната уредба;

- логическа структура на концепцията;

Плик № 1 и Плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденцията и връзка, и се завежда в деловодството на „МБАЛ -Благоевград“ АД, като приносителя се информира за входящия номер.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на „МБАЛ -Благоевград“ АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60 до 16.00 часа на 17.11.2023 г.

Удължаване на срока - при липса на подадени заявления или липса на кандидати отговарящи на посочените условия, крайният срок за подаване на заявления за участие в конкурса се удължава с 15 дни.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът ще се проведе на 20.11.2023г. от 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60 ет.5, заседателна зала.

Комисията провежда конкурсната процедура като извършва следните действия:

1. допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор;

2. разглеждане на писмената част от конкурсната процедура - оценяване на представените концепции и допускане до следващия етап на кандидатите, получили оценка над минималната;

3. провеждане на събеседване (интервю) с допуснатите кандидати;

4. изготвяне на крайно класиране на допуснатите кандидати на база на резултатите от писмената и устната част на конкурсната процедура;

5. представяне на окончателен протокол, който съдържа списък на класираните кандидати, на изпълнителния директор на МБАЛ – Благоевград АД за утвърждаване.

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:

1. Особености и характеристики на дейността на „МЦ Благоевград-2009“ ЕООД гр. Благоевград.

2. Източници на финансиране.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на „МЦ -Благоевград-2009“ ЕООД.

Срок на договора за управление - 3 години.

Начин за определяне на месечното възнаграждение – съгласно чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Преди подаване на документите кандидатите имат право да получат следните документи:

1.Проект на договора за възлагане на управление;

2.Статистически данни за дейността на „МЦ -Благоевград-2009“ ЕООД за периода 2021 – 2023 година;

3. Икономически данни за периода 2021-2023 година, отнасящи се до дейността на „МЦ -Благоевград-2009“ ЕООД.

Кандидатите могат да получат данни за финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

За справки и допълнителна информация: тел. 0879 535225, 073 8292 337


Д-Р ОГНЯН МИТЕВ

Изпълнителен Директор

Файл: