Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД - списък на допуснатите кандидати


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29


С П И С Ъ К

с допуснатите кандидати във връзка с обявен конкурс за избор на УПРАВИТЕЛ на
"Медицински център-Благоевград-2009" ЕООД
1. Андрей Тодорова Янакиев