Обява за доброволци

Обява

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

О Б Я В А


Във връзка със създалата се извънредна ситуация в страната и предприетите извънредни мерки за сигурност заради коронавирус COVID-19, ръководството на МБАЛ – Благоевград АД се обръща към лекарите, медицинските сестри, студентите по медицина и обучаващите се за медицински сестри и акушерки, които имат желание да съдействат на медицинския персонал на болницата при обслужване на пациентите при повишена заболеваемост в област Благоевград. Желаещите да изпращат данните си – три имена, образование и телефон за връзка на електронния адрес на лечебното зведение:  mbal_bl@abv.bg 

Желаещите да направят дарение на болницата, с което да се закупят предпазни средства за персонала и пациентите, моля да преведат средствата по сметка на лечебното заведение в Първа инвестиционна банка, клон Благоевград:

IBAN: BG43 FINV 9150 1017 13 2719
BIC:    FINVBGSF

На всяко отзовало се лице и/или фирма ще бъде изготвен договор за дарение.

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ
Изпълнителен Директор