Обявление на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни – материални активи „МБАЛ - Благоевград” АД

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
В изпълнение на решение на Съвета на директорите на "МБАЛ – Благоевград" АД и на основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 1 от Правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от същия Правилник, както и на основание 69, ал. 2, т. 1 от Закона за лечебните заведения
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни – материални активи на „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград, при следните условия:
1. Помещение с площ от 85 кв.м., находящо се в Перилен комплекс в гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60 с предназначение за стерилизация на барабани.
2.Начална цена (без ДДС) и стъпка на наддаване: начална наемна цена - 430,00 лева (четиристотин и тридесет лева) без ДДС, стъпка на наддаване: 5,00 лева без ДДС.
3.Вид на търга: с тайно наддаване. Вид на заседанието: закрито.
4.Начин на плащане на цената: по банков път, по сметка на лечебното заведение до 20-то число на месеца, за който се отнася плащането.
5.Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът се провежда от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на дружеството на 04.05.2022 г. он 10:00 часа в административната сграда на „МБАЛ – Благоевград“ АД, сграда на бившата Поликлиника ет.5, зала 503, в гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60. Търгът ще се проведе, ако има подадено заявленние за участие. 
6. Ред за получаване или закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита, ако такъв е предвиден:
Тръжната документация се получава в сградата на „МБАЛ – Благоевград“ АД – деловодство, административна сграда на лечебното заведение, сградата на бившата поликлиника, ет.5, след заплатена такса в касата на лечебното заведение в размер на 36 лв. (тридесет и шест лева) с ДДС, всеки работен ден от 08:00 часа до 15:30 часа до 03.05.2022 г. и представяне на документ за закупена документация.
Тръжната документация може да се заплати и по банков път по банкова смета на дружеството в Първа инвестиционна банка АД, клон Благоевград:
IBAN №  BG43FINV91501017132719
BIC: FINVBGSF
Размер на депозита за участие: 50,00 лева – може де се внесе в касата на лечебното заведение или по банкова сметка на дружеството.
7.Условия за оглед на обекта:
Всеки работен ден през срока за подаване на заявления от 09.00 часа до 16.00 часа срещу представен документ за закупена документация. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с Началник стопанска служба, тел. 0879 53 52 29. На лицата, направили оглед се съставя удостоверение за извършен оглед на обекта.
8. Краен срок за приемане на заявленията за участие:
Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 16:00 часа на 03.05.2022 г. в деловодство на лечебното заведени, ет.5, сградата на бившата Поликлиника в гр. Благоевград, ул. Славянска № 60.  
9. Ден, място и час за провеждане на повторен търг:
В случай, че на 04.05.2022г не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 19.05.2022 г. от 10: 00 часа, на същото място. Повторен търг ще се проведе при същите условия, при които е обявен първия търг. 
10.Специални изисквания към кандидатите и други тръжни условия:
10.1. Срокът на договора за наем:  3 години.
10.2.Кандидатите следва да спазят предвиденото предназначение за използване на обекта.
10.3.Кандидатите следва да извършват дейност, регистрирана пред съответните компетентни органи (търговски регистър, РЗИ и т.н.); да не са длъжници по договор с лечебното заведение; да не владеят и да не държат собственост на лечебното заведение без правно основание.
 
Д-Р ОГНЯН МИТЕВ 
Изпълнителен директор на „МБАЛ – Благоевград“ АД