Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

 
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ В "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите на лечебното заведение, обявявам следните свободни места:

1. За лекар-специализант  по “Анестезиология и интензивно лечение” с код 1003 – 2 места;
2. За лекар-специализант по „Акушерство и гинекология“ с код 1001 –  2 места;
3. За лекар-специализант по „Вътрешни болести“ с код 1004 – 2 места;
4. За лекар специализант по „Инфекциозни болести“ с код 1019 – 2 места;
5. За лекар-специализант по „Кардиология“ с код 1020 – 2 места;
6. За лекар-специализант по „Ортопедия и травматология“ с код 1044 – 2 места;
7. За лекар-специализант по „Педиатрия“ с код 1046 – 2 места;
8. За лекар-специализант по „Нервни болести“ с код 1038 – 2 места;
9. За лекар-специализант по „Хирургия“ с код 1061 – 2 места;
10. За лекар-специализант по „Гастроентерология“ с код 1005 – 2 места;
11. За лекар-специализант по „Урология„ с код 1058 – 2 места.

Желаещите да станат част от екипа на болницата, следва да представят в деловодството на лечебното заведение:
-    Заявление в свободен текст;
-    Диплом за завършено висше-медицинско образование – нотариално заверено копие;
-    Автобиография – европейски формат
-    Мотивационно писмо
-    Снимка – 2 бр.
-    Удостоверение за членство в РК на БЛС - оригинал

Документите ще се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата в местен ежедневник и в интернет страницата на Болницата. Обявата да бъде публикувана на интернет страницата на „МБАЛ – Благоевград” АД www.mbalblagoevgrad.com.
   
Заемането на длъжността се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда.

Магдалена Симеонова
Председател на СД                            

гр. Благоевград
30.01.2024 г.