Уведомление


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

УВЕДОМЛЕНИЕ


Ръководството на МБАЛ – Благоевград АД, гр. Благоевград Ви уведомява, че стартира процедура по строително-ремонтни дейности във вътрешно отделение на болницата. В тази връзка се налагат временни структурни промени за да се гарантират предоставяните медицински услуги, а именно:
-    УНГ отделение се премества в отделение по хирургия;
-    Вътрешно отделение се премества в базата на УНГ отделение;
-    Считано от 05.02.2024 г. в базата на вътрешно отделение стартират строително - ремонтни дейности по проект „Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на изолирани структури в държавни лечебни заведения за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и други заразни заболявания в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001- 0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

От Ръководството