Януари 2023

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" ЕАД

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-16-3/06.01.2023 г. на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органи за управление - съвет на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград, ЕИК 101505152, за позиция, както следва: