Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград" ЕАД

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-16-3/06.01.2023 г. на министъра на здравеопазването е открит конкурс за избор на членове на органи за управление - съвет на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград, ЕИК 101505152, за позиция, както следва:

1. Представител на държавата - един.

Документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала на дружеството ще бъдат предоставени при поискване на заинтересованите кандидати. Посочените документи могат да се получават от кандидатите в срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на M3. 

Писмените материали следва да се предават на кандидата (лично или на негов пълномощник е изрично пълномощно) с приемо-предавателен протокол, който да съдържа опис на предадените документи с отбелязани брой страници, име и адрес за кореспонденция на кандидата и датата на получаване на документите. Кандидатите или техния пълномощник следва да удостоверят своята самоличност.

Конкурсът е обявен на електронната страница на M3 на 06.01.2023 г. на следния електронен адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkurs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-za-upravln/


"МБАЛ - Благоевград" АД
гр. Благоевград,
ул. Славянска № 60