Кардиологично отделение

Началник отделение:
д-р Веселка Славейкова Младенова

Старши лекар:
д-р Гергана В. Стоянова-Димитрова

Лекар специализант:
д-р Кристина Велиновска
д-р Христиан Людмилов Арсов
д-р Габриела Недкова Друмова

Лекар вътрешни болести:
д-р Атанас Георгиев Миховски

Лекар кардиолог:
д-р Анатоли Михайлов Тачов

Лекар инвазивна кардиология:
д-р Никола Горанов Петров

Старша мед. сестра:
Динка Добренчова Кузманова

Телефони:
073/ 82 92 390
073/ 82 92 354

ТЕЛЕФОНИ ЗА НЕЗАБАВНА ДЕНОНОЩНА ВРЪЗКА ПРИ ПАЦИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ИНВАЗИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ

073/83 60 99 и 0879 84 58 70

Структура
Отделението разполага с:
•Приемно-диагностичен кабинет;
•Стационар с 30 легла, интензивен сектор - 8 легла.
•Сектор за функционална диагностика

•Сектор за инвазивна диагностика и лечение, поддържащ денонощна целогодишна спешност за интервенционално лечение на остри коронарни синдроми от 2010 година до настоящият моментДиагностично-лечебни подходи
В Кардиологично отделение се осъществява неинвазивна и инвазивна диагностика, консервативно и интервенционално лечение на  сърдечно-съдовите  заболявания.
Приемният кабинет на отделението работи от 8.30 до 14.30 часа, като консултира и хоспитализира всеки работен ден. За точното прецизиране на диагнозите, отделението разполага с Електрокардиограф, разположен на територията на интензивния сектор, Ехокардиограф с възможности за трансезофагеална ехокардиография, Стрес-ехо, Тъканен доплер, Стрес-тест система, Холтер-ЕКГ, Холтер за артериално налягане. Функционалната диагностика на сърдечно-съдовата система се извършва от лекари-кардиолози, които притежават необходимата квалификация за това.


В Кардиологично отделение има обособен интензивен сектор с 8 легла за осигуряване на интензивно лечение на болни с остър инфаркт на миокарда, ритъмни нарушения, остра сърдечно-съдова слабост и други. Всяко от 8-те легла в интензивен сектор, разполага с вакуумна и кислородна инсталация, поставки с мони¬тори за наблюдение, перфузор, аспиратор, дефибрилатор и пълен набор за кардио-пулмонална реанимация. Интензивният сектор има пълно оборудване и медикаменти за посрещане на спешни и критични състояния в кардиологията.

От началото на 2010 година функционира сектор за инвазивна диагностика и лечение, осигуряващ непрекъсната спешност по стандартите на Европейското кардиологично дружество за лечение на пациенти с остри коронарни синдроми. 

В сектора се провежда инвазивна диагностика при всички форми на исхемична болест на сърцето (ИБС), клапни пороци, кардиомиопатии, вродени сърдечни малформации, болести на аортата и периферните съдове. Извършва се интервенционално лечение при остри и стабилни форми на ИБС с употреба на последни генерации медикамент-излъчващи коронарни стентове. При остри проводни нарушения проводни нарушения на сърцето (забавена сърдечна дейност) може незабавно да се имплантира временен електрокардиостимулатор. Секторът разполага с достъп до кардиохирургична помощ в случай от нужна намеса.

В отделението работят 9 лекари, от които 5 със специалност по Вътрешни болести и Кардиология, двама от тях със сертификация по инвазивна кардиология; един със специалност Вътрешни болести и двама специализанта по кардиология.


В отделението се осигурява 24-часово наблюдение на пациентите от дежурен лекар.

При необходимост се извършват консултации със специалист от други профили и с националните консултанти.

От 2013 година отделението е база за обучение по специалността Кардиология към Медицински университет - София. Към момента в него провеждат специализация трима лекари.


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И ЦЕНОРАЗПИС

 

КП №Клинична пътека – наименованиеЦена на КПизбор на лекаризбор на екип
38Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания   
39Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация   
45Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания   
*047.1Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден   
047.2Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни   
48Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване   
49Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение   
*050Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик   
51Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение   
52Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация   
53Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация   
     
55Заболявания на миокарда и перикарда   
56Ритъмни и проводни нарушения   
59Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик   
60Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик