"Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" АД, Ви кани да представите Вашата оферта за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на дружеството

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29

изх.№ 93-02-28 от 03.02.2023 г. 

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Господин/жо ……………………………………………………

Сертифициран вътрешен одитор

гр./с.     …………………………….., обл…………………...

Ул.“……………………………………………………“ №…

e-mail:……………………..

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград“ АД, Ви кани да представите Вашата оферта за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на дружеството във връзка с Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност. 
За изготвяне на ценовото предложение е необходимо да вземете предвид следните показатели:

I. „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград е юридическо лице със седалище, самостоятелна сметка и адрес на управление, гр. Благоевград, ул. „Славянска” № 60.

Болницата е търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 101505152. 

Акредитирано е като лечебно заведение по реда на Закона за лечебните заведения и е база за обучение на студенти и специализанти. 

Собственик на капитала на дружеството са: държавата, представлявана от министъра на здравеопазването (основен акционер, притежаващ 84,39 на сто от капитала на дружеството), а останалите 15,61 % са разпределение между 14 - те общини в област Благоевград. 

Статутът и дейността на “МБАЛ - Благоевград” АД/Болницата/ и осъществяваните в нея дейности са съобразени с действащото в страната законодателство. Болницата се управлява съгласно Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия  и Закона за лечебните заведения. Съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Устава на дружеството,  органите на управление са едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите и СД.

Управлението на „МБАЛ – Благоевград” АД се определя от правно - организационната му форма – акционерно дружество с едностепенна система на управление. Органите на управление съгласно учредителния акт Устав на дружеството са: Общото събрание, чиито правомощия се упражняват от едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

„МБАЛ – Благоевград” АД, има дялово участие само в едно еднолично дружество с ограничена отговорност - ДД „ МЦ - Благоевград - 2009” ЕООД. Същото е създадено през 2009 г. към болницата с основен капитал 5 000 лв./ 100 % от капитала й/. Седалището и адреса на ДД –во е в гр. Благоевград, ул. “Славянска” № 60.

Основната икономическа дейност на „МБАЛ - Благоевград” АД е дейност на лечебни заведения за болнична помощ. Стратегическа цел на лечебното заведение (ЛЗ) е осигуряването на съвременни и качествени болнични услуги и здраве на населението - български и чуждестранни пациенти на територията в югозападна България и основно на Благоевградска област, чрез спазване на правилата за добра медицинска практика. 

„МБАЛ - Благоевград” АД получава и разходва "публични средства". Има сключен договор с РЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договор за амбулаторни и клинични процедури.

Съгласно чл. 96 и 97 от ЗЛЗ източниците на финансиране в Болницата са следните: 

1. Договори за оказана диагностична и лечебна помощ: Договор за финансиране от Министерство на здравеопазването /МЗ/, Договори с РЗОК и по Договори с доброволни фондове за здравно осигуряване. 

2. Директно заплащане на медицински услуги и дейности по желание на пациента. 

3. Заплащане на потребителски такси от пациентите. 

4. Целеви субсидии от МЗ, от фондове на Европейския съюз, от общините на областта. Участие в национални и регионални програми за изпълнение на определени дейности. Отдаване под наем на ДА. 

5. Дарения, помощи и други.

При счетоводното отчитане в лечебното заведение са използвани следните програмни продукти: счетоводна програма „Гама Код”, вкл. Различни модули и програма за заплати TRZ - програмен продукт ТРЗ на „Тим - 6“ - Михаил Миланов” ЕООД, гр. Благоевград. 

Информационното звено към болницата ползва специфичен програмен продукт/ Болнична информационна система - БИС, която е единна за всички държавни и общински болница към МЗ. В него се отразяват финансовата и медико - статистическата информация, финансирането на клиничните пътеки и изпълнението на съответните икономически показатели.

Болницата попада в обхвата на вътрешния одит съгласно чл. 2 във връзка с чл.12, ал.2, т.6 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор като търговско дружество /лечебно заведение с над 50 % държавно или общинско участие в капитала и с годишен оборот над 10 милиона за всяка от последните три години. 

Средно годишния оборот на болницата е над 15 млн. лв. за последните пет години. От оборотната ведомост, отчета за приходите и разходите, Годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството финансово - икономически показатели са следните: 2018 г. -    14 085 хил. лв.,  2019 г. – 14 479 хил. лв., 2020 г. - 19  568 хил. лв., 2021 г. – 23 485 хил. лв.и за 2022 г. – 19 795 хил.лв.

Двата основни източника на финансиране са: договора с Националната здравноосигурителна каса и финансирането от Министерство на здравеопазването.

Разходите на болницата са основно за персонала - възнаграждения и осигурителни плащания върху тях, материали, лекарства и консумативи, външни услуги, амортизации и други разходи, свързани с дейността на ЛЗ. 

Организационната структура на болницата е изградена в съответствие с изискванията на чл.74 от ЗЛЗ, както и функциите на отделните структури, отделения/ звена са определени в техните Правилници.

Съгласно утвърденото щатно разписание от СД общата численост на персонала  в болницата е 556,5 щатни бройки, в т. ч. ръководния персонал, медицински и административен персонал. Средно списъчния състав за последните пет години, е както следва: 2018 г. -    434 бр.,  2019 г. – 426 бр., 2020 г. –  424 бр., 2021 г. - 456 бр.  и за 2022 г.- 446 бр.

Съгласно Правилника на болницата за функционалното изпълнение на задачите и дейностите й същата е структурирана в следните функционални обособени структурни блока: Консултативно - диагностичен блок; Стационарен блок, Административно – стопански блок и Болничната аптека, ЗВО и финансов контрольор.

Болничната аптека е разположена в обособена за целта зона, с аптечен склад, снабден със стелажи за разделно съхраняване на лекарства и консумативи. Административно-стопанският блок се състои от административни, стопански, обслужващи звена, финансов контрольор и ЗВО. В общия щат на персонала в болницата е включен и ръководния персонал. Ръководството на болницата, включва: Изпълнителен директор, главна медицинска сестра и заместник директор по медицинските дейности. 

Изпълнителният директор управлява болницата, извършва структурни и организационни промени, възлага на началниците на отделения/звена и лаборатории да осъществяват изпълнението и отчета на финансовия и медицинския план на ръководените от тях структури, осъществява оперативно управление на дейностите в болницата и на нейните човешки, финансови, материални и времеви ресурси. 

II.  Служителите в ЗВО осъществяват вътрешният одит в ”МБАЛ - Благоевград” АД на основание чл. 40, ал. 4 и 7 от ЗВОПС, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит, и Статута на ЗВО.

Звеното "Вътрешен одит"/ЗВО/ е създадено на основание чл. 12, ал. 2 т. 6 от ЗВОПС и в съответствие с разпоредбите на чл. 69, ал. 2, т. 5 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и на чл.12, ал.1, т. 6 от Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на „МБАЛ - Благоевград” АД и Решение по Протокол № 75 от 25.04. 2017 г. на Съвета на директорите на лечебното заведение. 

Считано от 1 май 2017 г. звеното „Вътрешен одит” е заложено в щатното разписание на дружеството. Същото функционира от 03 юли 2017 г. – 1 бройка, от която 1/2 е ръководител на ЗВО и ½ за стажант - одитор. Зает е щата за РВО като за периода от 03 юли 2017 г. до 31.12.2022 г. на половин щат - 1/2 е ръководителят на ЗВО, а за ½ щат няма назначен друг вътрешен одитор или стажант - одитор.

Ръководителят на вътрешния одит е назначен с трудов договор от 03.07.2017 г. 2017 г. Утвърдена е длъжностна характеристика и назначения  одитор е запознат с нея.

 През второто полугодие на 2017 г. от ръководителя на ЗВО първоначално са изготвени Статут на звеното “Вътрешен одит”, Стратегически план и  Годишен план за дейността на ЗВО, Вътрешни правила за дейността и Програма за осигуряване качеството и за усъвършенстване на одитната дейност на ЗВО. Стратагическият план е актуализиран и утвърден на 29.12.2022 г. с цел постигане на целите на болницата, в т. ч. и на ДД-во към нея, което е включено в Одитната вселена.

Към 31.12.2022 г. числеността на ЗВО в утвърденото щатно разписание от СД е заложена минималната численост - 2 щатни бройки по ½ бр. - един ръководител вътрешен одит и един стажант – одитор, от които е заета само ръководителя на ЗВО.

До 31.12. 2022 г. звеното обслужва болницата и дейността  на ДД-во към нея, защото в него няма създадено звено за вътрешен одит по чл.12, ал.2, т.7 от ЗВОПС, тъй като същото е с годишен оборот под 10 млн. лв. за последните три години. Същото е включено в консолидирания финансов отчет на болницата.

Средно за година ръководителят на вътрешния  одит извършва по четири планови одитни ангажименти, както и проследяване изпълнението на дадените  препоръки. Изпълнението и им е отразено в Годишния доклад за дейността на вътрешния одит за одитирания период. Същият е представен на ЗВО при Министерство на здравеопазването.

В ”МБАЛ - Благоевград” АД и в ДД-во към нея,  не са планирани и извършвани одитни ангажименти, свързани със средства по фондове и програми на Европейския съюз, защото през 2018 г. - 2022 г. не са получавани такива средства в дружествата.

III. Видът на външната оценка, съгласно чл.5, ал.1, т.1 е външна оценка, изцяло извършена от външен оценител.

IV. Цената следва да бъде съобразена с чл.10, ал.1 от Наредба № 1/2017 г.

V. Срокът за изпълнение на поръчката - от 20 до 30 работни дни.

VI. Критерий за оценка на офертите: най-ниска предложена цена

VII. Срок за представяне на офертата е до 24.02.2023 г.

Офертата следва да съдържа: ценово предложение, декларация по чл.8, ал.5 от Наредба № 1 от 30 март 2017 г. за условията, реда и начина на извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност, декларация съгласие за обработване на личните данни и декларация по чл.43, ал.2 от ЗДДФЛ.

Офертите за участие следва да се депозират по един от следните начини:

1. Лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга до 16:00 часа на последния ден от срока за получаване на оферта (24.02.2023г) в деловодството на лечебното заведение „МБАЛ – Благоевград“ АД, ет.5, деловодство, гр. Благоевград, ул. Славянска № 60,  всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа. В опаковка върху която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

 

ДО
             МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД АД

ОФЕРТА

 за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на МБАЛ – Благоевград АД, във връзка с Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност 

От …………………...(наименование)

адрес…………………………..

лице за контакт ……………, телефон ……………….

2. По електронен път на имейл: mbal_bl@abv.bg. В полето Относно: на електронната поща се посочва „ОФЕРТА за извършване на външна оценка на Звеното за вътрешен одит на МБАЛ – Благоевград АД, във връзка с Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност". 

Електронното писмо следва да съдържа идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Приложеното към електронното писмо Ценово предложение се подписва с електронен подпис. Когато се подава предложение на електронен адрес същото следва да бъде подадено по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За допълнителни въпроси и уточнения във връзка с предстоящата външна оценка можете да се свържете с: ръководителя на вътрешен одит: на вътрешния телефон 073 82 92 310 и на личния (mobile)-359 087 945 3560, и/ или email: maiast1955@abv.bg

Приложения: образци и декларации

Декларация лични данни - свали от тук

Декларация по чл.8 - свали от тук

Декларация по чл.43, ал.2 от ЗДДФЛ - свали от тук

Образец на оферта - свали от тук

Покана - свали от тук

Изпълнителен Директор на ”МБАЛ - Благоевград” АД 
             …………………………
            Д-Р ОГНЯН МИТЕВ

Протокол от работата на комисия от 02.03.2023 г., - свали файл