Август 2012

Европейска харта за правата на пациентите

Европейска харта за правата на пациентите 

1. Право на превантивни мерки

Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

2. Право на достъп

Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

3. Право на информация

Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

4. Право на съгласие

Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

5. Право на свободен избор

Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

6. Право на тайна и конфиденциалност

Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

7. Право на уважение към времето на пациента

Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

8. Право на спазване на стандартите за качество

Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

9. Право на безопасност

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации

Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка

Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

12. Право на индивидуално лечение

Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

13. Право на жалване

В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

14. Право на обезщетение

 Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

 

 

Изписване

МБАЛ-Благоевград

Когато сте готови да напуснете нашите грижи, ще Ви бъде казано предварително от лекуващия лекар и той ще Ви даде цялата необходима информация.
Болничният лекар ще напише разяснение (епикриза) за личния Ви лекар за лечението, което Ви е проведено.

Когато напускате отделението проверете дали имате:
- рецепта за лекарствата, които са Ви изписани;
- всички медицински уверения, от които се нуждаете;
- датите и времето на всички предстоящи контролни прегледи, ако имате насочени такива;
- дрехи за пътуване;
- някой, който да Ви откара у дома.

Моля, не взимайте със себе си никакво болнично имущество!
Ние имаме нужда от него за друг пациент!


Подаръци за персонала
Не се допуска персоналът на лечебното заведение да приема парични дарения.

Помощ за болницата
Ръководството на болницата има грижата за подобряване условията на обслужване, обзавеждане и повече удобства, които не могат да се заплатят с разполагаеми средства или заеми. Дарения от всякакъв размер са винаги добре дошли. Ако искате да научите повече, моля, свържете се с Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Благодарение на даренията ръководството на болницата може да закупи допълнително съоръжения и апарати, които не могат да бъдат покрити от държавни фондове за финансиране.

Медицинска информация

МБАЛ-Благоевград

Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра ако искате да знаете всичко за вашето състояние, за лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да им кажете. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините ви за Вашето здраве.

Медицински персонал:
Всеки, който постъпва в "МБАЛ - Благоевград" АД е обгърнат от грижите на специалист, чието име ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, които ще се грижат за Вас ден след ден.
Вашият лекар ще ви посещава редовно, ще прави и визитациите, за да наблюдава развитието и следи лечението Ви.

Медицински сестри:
Те са отговорни за това, да се уверят, че Ви е оказана необходимата грижа и медицинското Ви лечение се провежда правилно и ефективно съгласно предписанието на лекуващия лекар.

Друг персонал:
Физиотерапевти, рентгенолози, терапевти, лаборанти, портиери са част от персонала, посещаващ отделенията.

Помагайте при обучението на персонала:
Един или няколко лекари-стажанти, медицински сестри и лаборанти могат да се присъединят към наблюдаващия Ви екип от лекари. По този начин стажантите могат най-добре да изучават професията "медик". Вие ще бъдете запитан дали желаете студент да се запознае със състоянието Ви заедно с наблюдаващия Ви старши лекар.

Време за посещение:
Времето за посещение е регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.
Позволено е само двама посетители да има до болничното легло по едно и също време. Посещението на деца с благоразумно поведение е допустимо само по преценка на дежурната сестра.
Ако на Вашите роднини и приятели им е трудно да се вместят във времето за посещение, могат да разговарят със старшата сестра и ако е възможно преместване на времето за посещение за тях.
В интензивни отделения се допускат свиждания само на най-близки роднини, като часовете се определят в зависимост от състоянието на пациента. Молим не носете цветя и включени моб. телефони в интензивните отделения.

Животът в болничното отделение

МБАЛ-Благоевград

Денят в болницата започва рано, защото винаги има много дейности, които да бъдат извършени в отделенията.
Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна.
Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на личния Ви лекар.

Пушенето в сградата на болницата е забранено.

Храната се сервира в отделенията, приблизително в следните часове:
- закуска - 7:30 ч.;
- обяд - 12:00 ч.;
- вечеря - 18:00 ч.

Политиката на болницата е да ограничава внасянето на хранителни продукти отвън, поради хигиенни и здравни съображения. Ако искате да внесете хранителни продукти, моля, първо се консултирайте с медицинския персонал.

Болницата е затрупана с извънредно голямо количество пране, затова помолете роднини или приятели да Ви помогнат с прането на Вашите лични дрехи.

Време за посещение: то е регламентирано, но е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.


Преди да постъпите

Постъпването Ви в болницата става с "Направление за Хоспитализация"

Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с "Направление за Хоспитализация" в планов и спешен порядък. Вие може да бъдете насочен за лечение при нас от личния лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.

За планов прием Вашият личен лекар или специалист от извънболничната помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Диагностично-консултативния блок (ДКБ) на болницата. Нашият специалист ще определи кога ще постъпите в съответното отделение и ще запише датата за прием в "Направлението за хоспитализация".

Лекарят ще обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен с избраното от лекаря лечение или ако откажете да се лекувате Вие ще подпишете декларация.

Вие можете да получите спешна помощ в Центъра за Спешна Медицинска Помощ, откъдето при нужда ще Ви бъде издадено "Направление за хоспитализация" за съответното отделение в болницата.

Ако Вие идвате при нас без "Направление за хоспитализация", т.е. сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен в приемно-консултативния кабинет на болницата - съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на "МБАЛ - Благоевград".

Лекарят от приемно-консултативния кабинет информира Началник отделението за случая, след което се преценява дали състоянието Ви налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

Ако Вие не сте здравно осигурен, трябва да заплатите стойността на лечението си.

Датата на приемането Ви в болницата е посочена в Направлението за хоспитализиция или в писмо.

Преди да постъпите в болница, Вие трябва:
* да се информирате от личния си лекар за това;
* да организирате/ангажирате, роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши лични вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви при нас.

Какво трябва да носите

МБАЛ-Благоевград
Моля, носете с Вас:
- връхни дрехи (жилетка),
- халат (пеньоар),
- гребен (четка за коса),
- носни кърпи,
- нощница (пижама),
- самобръсначка,
- пантофи (чехли),
- сапун, хавлия и малка кърпа,
- паста и четка за зъби,
- чаша за вода и чай,
- вилица и лъжица.

Проучване / Лекарствена история:
- лични документи (лична карта),
- здравна книжка,
- медицинско направление,
- епикризи за предишни Ваши заболявания,
- рентгенови снимки,
- фишове от лабораторни изследвания,
- приеманите от Вас лекарства.
Ако вземате лекарства, покажете ги на сестрата в отделението или на приемащия Ви лекар.

Четене и писане
Ако можете и искате, донесете си книги, пособия за писане, хартия и други такива.

Телевизия и радио
Във всяка болнична стая има телевизор, който е желателно да се използва без да нарушава почивката и лечението на останалите пациенти.

Важни и полезни телефонни номера
Донесете си бележник с адресите и телефонните номера на Ваши роднини и приятели, с които можем да контактуваме, които е желателно да посочите на приемащия Ви лекар.

Моля, уведомете при постъпване в отделението медицинския персонал, ако вземате някакви медикаменти (лекарства); имате алергия към медикаменти или храни; нуждаете се от медицински удостоверения; докато сте в болницата, използвате Вашата електрическа самобръсначка или друго ел. средство; постъпили сте на лечение, а близките Ви не знаят.

Какво не трябва да носите:
- алкохол,
- голямо количество дрехи (гардеробното пространство в отделенията е ограничено), като е желателно да не оставяте повече от един комплект цивилни дрехи.

Пари и ценности
Моля, не носете бижута, скъпоценности и големи суми пари с Вас. Ще имате нужда само от малка сума пари за лични нужди. Болничното заведение не може да поеме отговорност за липса на бижута и пари в брой, които пациентите държат лично при себе си.

Прием в болницата

МБАЛ-Благоевград
Постъпването (хоспитализацията)
на пациент в болницата става с "Направление за хоспитализация" в планов или спешен порядък, като насочването може да бъде от личен лекар, специалист от извънболнична помощ, Спешно отделение или други лечебни заведения.

За планов прием личният лекар или специалистът от извънболнична помощ трябва да уговори ден и час за първоначален преглед в Приемно-консултативно отделение (ПКО) на болницата, след което специалист от МБАЛ - Благоевград определя кога ще бъде осъществено хоспитализирането в съответното отделение и ще запише датата за прием в "Направлението за хоспитализация".

Лекарят трябва да обсъди с Вас рисковете, свързани с лечението или отказът да бъдете лекувани. Ако сте съгласен или отказвате избраното от лекаря лечение - подписвате декларация.

Може да получите спешна медицинска помощ в Спешно отделение, откъдето при нужда ще бъдете насочени за хоспитализация в съответното отделение на болницата.

Ако идвате при нас без издадено "Направление за хоспитализация", т.е. - Вие сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен от ПКО съгласно вътрешна разпоредба на Изпълнителния директор на МБАЛ -
Благоевград. Лекарят от ПКО информира Началник отделението за случя, след което се преценява дали състоянието Ви налага хоспитализация или трябва да бъдете насочен за лечение в друга болница.

Преди да бъдете хоспитализиран в болница, трябва да информирате личния си лекар за това, както и да организирате (ангажирате) роднина или приятел, който да Ви докара в болницата и да Ви чака, докато бъдете приет, да вземе дрехите и всички Ваши вещи, от които няма да се нуждаете по време на престоя Ви в болницата.

"МБАЛ - Благоевград" АД - гр. Благоевград

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД - гр. Благоевград е лечебно заведение за болнична помощ.

Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението.

"МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД - гр. Благоевград има ясно формулирана обществена мисия:

Да осигурява качествена и достъпна стационарна   и консултативна помощ, насочена кьм диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смьртноста на равнището на добрата медицинска практика;

Да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или  отстранява основните и свьрзаните с тях заболявания, изпьлнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено вьзпроизводство на населението.

Болницата е база за практическо обучение на студенти и специализанти

Mисията, основните цели и задачи, съответстват на Националната здравна стратегия и Националната здравна политика, на обществените интереси и здравните потребности на населението от Благоевградска област.

Всички дейности на болницата са подчинени на изпьлнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и задачи.

Мисията на лечебното заведение се реализира в няколко  направления:
    
МИСИЯ - НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА:
> Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;
> Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;
> Сьздаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;
> Постоянно наблюдение на социалната среда и на вьзможностите за адаптиране кьм промяната

МИСИЯ - РЕГИОНАЛНА:
> "МБАЛ-Благоевград" АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;
> Да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;
> Да осигурява равни възможности за лечение на населението от областта и да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

Линейки на "МБАЛ - Благоевград"       Доктори - хирургично отделение
    

ЦЕЛТА на "МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД
е  да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички разкрити отделения и сектори на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Благоевградска област.

ЗАДАЧИ, които решава "МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД
в контекста на горепосоченото са:

1. Оказване на своевременна, достатъчна и достъпна за гражданите високоспециализирана диагностична,  лечебна, рехабилитационна и родилна помощ по направленията:
> вътрешни болести;
> гастроентерология;
> кардиология;
> ендокринология и болести на обмяната;
> клинична хематология;
> ревматология;
> нефрология;
> клинична токсикология;
> клинична алергология;
> пневмология и фтизиатрия;
> детски болести;
> акушерство и гинекология;
> неонатология;
> анестезиология и интензивно лечение;
> хирургия;
> съдова хирургия;
> ортопедия и травматология
> урология;
> неврология;
> неврохирургия;
> очни болести;
> ушно-носно-гърлени болести;
> инфекциозни болести;
> трансфузионна хематология;
> физикална и рехабилитационна медицина;
> клинична лаборатория;
> образна диагностика;
> сьдебна медицина;
> обща и клинична патология,
в съответствие с приетите медицински стандарти и с принципите за достъпност, равнопоставеност, своевременност, непрекъсваемост на лечебния процес и добра клинична практика;

Екип на хемодиализа      Екип на ортопедия

Диагностично-лечебната дейност се осъществява чрез:
• екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
• взаимодействие и сътрудничество със звената за оказванена ПИМП и СИМП и др.;
• инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигане на качествени стандарти в болничната помощ;
• най-ценната част от ресурсите на болницата е високо квалифицираният медицински персонал.

Болницата обслужва общините от Благоевградска област.
Населението на региона се насочва към "МБАЛ- Благоевград" за консултативна и стационарна помощ (поема по-тежките случаи, които не могат да се лекуват в общинските болници).

Фоторепортер на "Ройтерс" получи 2-ри живот в Благоевград

53-годишният фоторепортер на “Ройтерс” Анри фон Сингер, който бе опериран с тежък перитонит от спукана язва в благоевградската държавна болница, завчера бе изписан в добро здраве. Журналистът в края на месеца отлита за Флорида, той работи в сп. “МВ” и живее в Маями Бийч. Уверих се, че не е решаваща модерната апаратура и скъпа болница, важното е кой държи скалъпела, оставам приятел със спасителите ми д-р Д. Димитров и д-р Д. Недин, каза Анри фон Сингер.

Спасиха 12-г. момиченце с 10 см киста на яйчника

Лапароскопската интервенция извърши 4-членен екип - хирургът д-р Д. Димитров, акушер-гинекологът д-р О. Митев, д-р Зоя Попова и анестезиологът д-р Б. Стоянчов 12-годишно момиченце от Благоевград получи усложнение от спукана 10 см киста на яйчника и бе оперирано по спешност от лекарски екип в благоевградската държавна болница. Момиченцето е прието завчера в гинекологично отделение и веднага е свикан екип за извършване на животоспасяващата операция. Завеждащият акушеро-гинекологичното отделение д-р Огнян Митев, началникът на операционния блок д-р Д.

Страници