Септември 2012

Административно - стопански блок

Бизнес програма за дейността на МБАЛ-Благоевград за 2021 г. - 2023 г.
дата на публикуване 26.02.2021 г.
свали файл


"МБАЛ-Благоевград" АД е акционерното дружество
и се управлява от Съвет на директорите в състав:


Магдалена СИМЕОНОВА - Председател

Христина ГЕТОВА - Зам.председател

Венета СТЕФАНОВА - Главна медицинска сестра


Дружеството се представлява от Изпълнителния директор

 

 

Изп. директор: 

тел.: 073/ 82 92 329
Факс: 073/ 88 41 29

 

Заместник - директор: Главна мед. сестра:
 
 Венета СТЕФАНОВА
 
тел.: 073/ 82 92 324
  
  
Главен счетоводител:Правен консултант:
Камелия НИКОВА 
тел.: 073/ 82 92 341 
  
  
Техн. секретар: 
  
073/ 82 92 329 Административно - стопански блок се състои от:

Икономическо звено:
   • Администрация;
   • Счетоводство;
   • Канцелария;
   • Библиотека;

Информационно звено:
Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.
Изградена е цялостна информационна система за цялото болнично заведение.
 
Помощно обслужващи звена:
• Парокотелно стопанство;
• Вътреболничен транспорт;
• Стерилизационна.