Април 2022

Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за определянето на наематели на 9 кв.м. предназначени за монтиране на вендинг автомати

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на решение на Съвета на директорите на „МБАЛ – Благоевград“ АД и на основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 1 от Правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от същия Правилник, както и на основание 69, ал. 2, т.

Обявление на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дълготрайни – материални активи „МБАЛ - Благоевград” АД

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
В изпълнение на решение на Съвета на директорите на "МБАЛ – Благоевград" АД и на основание чл. 29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и т. 1 от Правилата по Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от същия Правилник, както и на основание 69, ал. 2, т.