Март 2023

Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г. и на консолидирания отчет за 2023 год.

изх.№ 92-ф-33 от 14.03.2023 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА


.........На основание чл.2, ал.2 от Вътрешните правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет, на дружеството за 2023 г. „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. “Славянска” № 60, с ЕИК:101505152, представлявана от изпълнителния директор - д-р Огнян Митев, кани всички заинтересовани лица да представят оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Файл: