Покана към всички финансови институции за предоставяне на оферти на финансови услуги за комплексно банково обслужване на "МБАЛ-Благоевград" АД за срок 2 /две/ календарни години – 24 /двадесет и четири месеца/.

Изх. № 92-Ф-109/07.06.2024

ДО 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ПОКАНА

От "МБАЛ-Благоевград" АД , ЕИК 101505152, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград , ул. "Славянска" № 60, представлявано от Изпълнителния директор – Д-р Димитър Димитров, на основание чл.28, ал.1, във вр. с ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., отправя настоящата покана към всички финансови институции за предоставяне на оферти за финансови услуги за комплексно банково обслужване.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним па представите Вашата оферта до 17.06.2024 г. за предоставяне на финансови услуги за комплексно банково обслужване на "МБАЛ-Благоевград" АД  за срок 2 /две/ календарни години – 24 /двадесет и четири месеца/.

"МБАЛ-Благоевград" АД не е възложител в конкретния случай по смисъла на ЗОП. Настоящата покана се обявява на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., с цел спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност.

1.Предмет:

1.1 Комплексно банково обслужване на "МБАЛ-Благоевград" АД гр. Благоевград, което включва, но не се изчерпва с изброените по-долу дейности:

•откриване и администриране на разплащателна сметка в лева, евро и щатски долари;

•касови операции;

•междубанкови и вътрешнобанкови преводи;

• превод на възнаграждения и издаване на банкови дебитни карти на служители на лечебното заведение, депозити и други банкови операции, свързани с предоставяне на финансови услуги и дейността на лечебното заведение;

1.2 Банковите институции следва да разполагат с банков офис/клон или представителство на територията на гр. Благоевград.

1.3 Услугите се заплащат въз основа на предложената от определения за изпълнител цена.

1.4 "МБАЛ-Благоевград" АД  не се обвързва относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на договор и не дължи заплащане.

2.Съдържание на офертите:

2.1 Предложение включващо:

А) Такси за откриване и администриране на банкови сметки в лева и валута, за изходящи и входящи преводи чрез платежни системи БИСЕРА и РИНГС, изходящи и входящи валутни преводи и др. описани в Приложение 1 към настоящата покана.

Б) Приложиш лихвен процент по разплащателна сметка на дружеството, на годишна база, както следва:

- в лева;

- в евро;

- в щатски долари;

2.2 Описание на средствата и методите, осигуряващи надеждност на платформата за интернет банкиране / защитни механизми/;

2.3 Представяне на финансовата институция, което задължително следва да включва документи по т. 3, както следва:

а) Описание на клоновата мрежа на съответната финансова институция на територията на гр. Благоевград;

б) Документ, удостоверяващ рейтинга на участника, присъден от някоя от следните агенции за кредитен рейтинг: Standard & Poor's , Fitch, Moody’s или "Българска агенция за кредитен рейтинг“ или утвърдена аналогична такава, ако участника не разполага с такъв;

в) Точен адрес и лице за кореспонденция;

2.4 Декларация за съгласие с проекта на Договор и срок на валидност на офертата, която е неразделна част от настоящата Покана.

3. Участниците следва да отговарят на следните изисквания за допустимост:

1. Кредитна институция, лицензирана в държава - членка на ЕС, представя съответните разрешения и/или регистрация за извършване на дейност за съответния вид финансова услуга, съгласно законите на държавата по регистрацията. Кредитна институция, лицензирана по смисъла на Закона за кредитните институции със седалище в Република България или със седалище в чужбина, която участва чрез свой клон в страната представя заверено копие на

разрешение/ лиценз за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ.

2. Да отговаря на капиталовите изисквани, определени в Регламент(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Наредба №8 на БНБ от 24 април 2014 г. към последното счетоводно приключено тримесечие към датата на подаване на офертите.

Необходими документи за доказване изпълнението на изискванията за допустимост:

1. Заверено копие на разрешение/ лиценз за извършване на банкова дейност, издадено от БНБ- за участие в процедурата, които са банки със седалище в Република България или банки със седалище в чужбина, които участват чрез свой клон в страната. Участниците, лицензирани в държава- членка на ЕС, представят съответни решения и/ или регистрация за извършване на дейност за съответния вид финансова услуга, съгласно законите на държавата по регистрация на участника.

2. Декларация за стойността на коефициента на общата капиталова адекватност.

3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за липса на обстоятелства по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

4. Критерии и показатели за избор и методика па оценка: ’’икономически най-изгодна оферта”.

Оценката на участниците се извършва по неколичествени и количествени показатели. Тежестта на неколичествените показатели е 40%, а на количествените показатели е 60 %.

Количествените показатели се разделят на две групи, разпределени по тежест 60 % в ценовата оферта:

1. Такси - 90 т.

2. Лихва - 10 т.

Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: максималният брой точки за един кандидат е 100, като посоченият брой точки към отделните критерии отразява техните максимални стойности.

4.1. Неколнчествен показател /Опи/- присъжда се тегло от 40% от общата оценка:

НП1- Надеждност на платформа за интернет банкиране - участник, чиято платформа за интернет банкиране включва 4 (четири ) и/или повече предвидени защитни механизми получава - 60 точки, участник с 3 (три) механизма - 45 точки, участник с 2 (два) механизма - 30 точки, участник с 1 (един) механизма - 15 точки, участник който не предлага с механизми за защита ще бъде отстранен от участие в процедурата.

„ Рейтинг на банката от Агенция за банков рейтинг (НП2) - с тегловен коефициент - 40. Участник чиито рейтинг е равен или по - висок от В2 за

Standard & Poor' s, Fitch, Moody's получава 40 точки , рейтинг по - нисък от тези получава 20 точки .

Показател „Онп” се изчислява по следната формула:

Онп= НП1+ НП2

4.2. Количествени показатели /Оки/ - присъжда се тегло от 60 % от общата оценка:

4.2.1. „Такса за откриване на сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП1-в лева, КП2-в евро, КПЗ-в щатски долари) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за откриване на сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД в процедурата към предложената за откриване на сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 1 за КП1, с тегловен коефициент 1 за КП2, с тегловен коефициент 1 за КПЗ.

4.2.2. „Такса за закриване на сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП4-в лева, КП5-в евро, КП6- в щатски долари) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за закриване на сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД от участник в процедурата към предложената такса за закриване на сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 1 за КП4, тегловен коефициент 1 за КП5, тегловен коефициент 1 за КП6.

4.2.3. „Такса за месечно обслужване по разплащателна сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП7 - в лева, КП8 - в евро, КП9 - в щатски долари) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за месечно обслужване по разплащателна сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД към предложената такса за месечно обслужване по разплащателна сметка за „МБАЛ-Благоевград“ АД в лева на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 10 за КП7, с тегловен коефициент 1 за КП8, с тегловен коефициент 1 за КП9.

4.2.4. „Такса за вноска на каса по PC за „МБАЛ-Благоевград“ АД в лева (КП10) - изразявасев цифра, представляващасъотношението между предложената най-ниска такса за вноска на каса по PC за „МБАЛ-Благоевград“ АД от участник в процедурата към предложената такса за вноска на каса по PC за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 8.

4.2.5. „Такса за теглене на каса по PC за „МБАЛ-Благоевград“ АД в лева (КП11) -изразявасев цифра, представляващасъотношениетомежду предложената най-ниска такса за теглене на каса по PC за „МБАЛ-Благоевград“ АД от участник в процедурата към предложената такса за теглене на каса по PC за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коеф. 2.

4.2.6. „Такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП12)- изразява с в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА на хартиен носител за „МБАЛ 11азарджик” АД от участник в процедурата към предложената такса за изходящ междубанков превод в лева по БИСЕРА на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 10.

4.2.7. „Такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП13) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД от участник в процедурата към предложената такса за изходящ междубанков превод в лева по РИНГС на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 2.

4.2.8.„Такса за вътрешнобанков превод в лева на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП14) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за вътрешнобанков превод в лева на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД от всеки участник в процедурата към предложената такса, умножена с тегловен коефициент 10.

Такса за вътрешнобанков превод да се има в предвид вътрешнобанков превод от сметка на Възложителя към сметка на друг контрагент в същата банка.

4.2.9. „Такса за входящ валутен превод на хартиен носител за „МБАЛ-Благоевград“ АД (КП15 - в евро, КП16 - в щатски долара) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса от участник в процедурата към предложената такса, умножена с тегловен коефициент 3 за такса в евро - КП15 и коефициент 1 за такса в щатски долара - КП16.

4.2.10. „Такса при масови плащания за трудови възнаграждения” (КП17 - за вътрешно банков превод, КП18 - за междубанков превод) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса към предложената такса на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 15 за КП17-за вътрешно банков превод и коефициент 20 за КП18 - за междубанков превод.

„Такса при масови плащания за трудови възнаграждения“ да се разбира като такса начислена по сметка на МБАЛ за извършените преводи на заплати към сметки на работници и служители.

4.2.11. „Такса за вноска на каса по PC от трети лица за „МБАЛ-Благоевград“ АД в лева (КП19) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска такса за вноска на каса по PC от трети лица за „МБАЛ-Благоевград“ АД от участник в процедурата към предложената такса за вноска на каса по PC от трети лица за „МБАЛ-Благоевград“ АД на всеки участник, умножена с тегловен коефициент 1.

4.2.12. „Месечна лихва за разплащателна сметка (олихвяване)” (КП20 - в лева, КП21 - в евро, КП22 - в щатски долари) - изразява се в цифра, представляваща съотношението между предложението на конкретния участник за месечна лихва за разплащателна сметка в процедурата към предложената най-висока месечна лихва за съответния показател, умножена с теглови коефициент 8 - за месечна лихва в лева, теглови коефициент 1 - за месечна лихва в евро и теглови коефициент 1 - за месечна лихва в щатски долари”

Забележка: В случай, че най - изгодната предлагана такса е 0, към числителя и знаменателя на формулата се прибавя 1 (единица). Цените се оферират в зависимост от валутата в която се предлагат (например: лева - лева, евро - евро, долар - долар)

Показател „Окп” се изчислява по следната формула:

Оценката по всеки един от горепосочените показатели се изчислява в съответствие със следните формули:

а)з а подпоказатели от КП1 до КП19:

Най-ниска предложена такса

……………………………….х  Коефициент на тежест

Предложена такса

б) за подпоказатели от КП20 до КП 22 КП: 

Предложена лихва

……………………………….х Коефициент на тежест

Най- висока Предложена лихва

След като всеки конкретен участник получи оценка по всички горепосочени количествени подпоказатели, то неговите оценки се събират и се претеглят по следната формула:

Сбор на участника

………………………………………х 60т. = Брой точки по показател

"Количествени показатели" Най-висок сбор.

в) за подпоказатели НГП и НП2:

След като всеки конкретен участник получи оценка по всички горепосочени неколичествени подпоказатели, то неговите оценки се събират и се претеглят по следната формула:

Сбор на участника

…………………………….х 40т. = Брой точки по показател

"Неколичествени показатели" Най-висок сбор

Комплексна оценка на офертите

Общата /комплексна/ оценка на офертите е равна на сбора от оценките по двата показателя:

’'Неколичествени показатели“+”Количествени показатели” = Крайна оценка Класирането се извършва по низходящ ред , като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най- висока оценка по посочената по- горе формула.

5. Настоящата покана се публикува на интернет страниците на „МБАЛ-Благоевград“ АД и Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Всички заинтересовани участници са поканени да подадат своята най-добра оферта по горепосочените показатели. "МБАЛ-Благоевград" АД ще разгледа всяка подадена оферта за съответствие с горепосочените критерии.

„МБАЛ-Благоевград“ АД ще сключи договор за срок от 2 години ( 24 месеца) по образец приложен към настоящата Покана с всички класирани участници.

Договорът с всяка от класираните банки следва да бъде включен в рамките на не повече от десет работни дни от датата, на която съответната банка е получила уведомление от страна на "МБАЛ-Благоевград" АД, съдържащо покана за сключване на договор, с приложен същото договор (съответстващ на образеца, приложен към настоящата Покана), с попълнени конкретни предложения от офертата на съответната банка.

Договорът се подписва в три оригинални екземпляра - един за участника и два за „МБАЛ-Благоевград“ АД. 

6. Офертите следва да са под формата на писмени предложения и се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на следния адрес:

гр. Благоевград, ул. "Славянска" №60, административна сграда на "МБАЛ-Благоевград" АД - ет. 5 ,Деловодство. Върху плика с офертата с изписва „Оферта за предоставяне на финансова услуга за комплексно банково обслужване на "МБАЛ-Благоевград" АД.

7. Срок на валидност на офертата: 90 дни от датата на получаване.

8. В случай на констатирани липсващи документи и/или нередовности на офертата на участник, „МБАЛ-Благоевград“ АД си запазва правото писмено да поиска от участника липсващите документи да бъдат представени и/или констатираните нередовности да бъдат отстранени в определен срок, който не може да бъде по- малък от три (три) работни дни. При непредставяне на необходимите документи и информация, същият ще бъде отстранен от участие.

9. Източник на финансиране: собствени средства на лечебното заведение.

Настоящата покана се издава на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС №85 от 30.04.2020г.

Лице за контакт: Величка Кирова- юрисконсулт, тел: 0876167866, e-mail:mbal_law@abv.bg

Очакваме Вашите предложения.

 

Приложения:
1. Приложение № 1- Таблица с количествени и неколичествени показатели;
2. Приложение № 2- Проект на договор;
3. Образци на декларации, необходими за попълване от участниците в процедурата.

Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Изп. Директор на "МБАЛ - Благоевград" АД