С Ъ О Б Щ Е Н И Е

„МБАЛ - Благоевград” АД уведомява всички лица, които са насрочени за освидетелстване и преосвидетелстване в ПЪРВИ и ВТОРИ състав на ТЕЛК, че за времето на извънредната ситуация двата състава НЯМА ДА РАБОТЯТ.

лого
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на „МБАЛ - Благоевград” АД уведомява всички лица, които са насрочени за освидетелстване и преосвидетелстване в ПЪРВИ и ВТОРИ състав на ТЕЛК, че за времето на извънредната ситуация двата състава НЯМА ДА РАБОТЯТ.

Съгласно § 20 на ЗАКОНА за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. 

Ръководството на болницата призовава ОСТАНЕТЕ СИ УДОМА!!!

Д-Р ОГНЯН МИТЕВ
Изпълнителен Директор