Ноември 2023

Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД - списък на допуснатите кандидати


"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29


С П И С Ъ К

с допуснатите кандидати във връзка с обявен конкурс за избор на УПРАВИТЕЛ на
"Медицински център-Благоевград-2009" ЕООД
1. Андрей Тодорова Янакиев

Конкурс за избор на управител на "Медицински център – Благоевград-2009" ЕООД

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60, на основание чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, във връзка с протоколно  решение  на съвета на директорите № 17 от 08.06.2023г. на „МБАЛ – Благоевград“ АД  и във връзка със Заповед № 228/02.11.2023 г. на изпълнителния директор на МБАЛ – Благоевград АД

 

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД-2009“ ЕООД 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Образование, съгласно чл.16, ал.3 от закона за лечебните заведения- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“ и с призната специалност.

Файл: