Януари 2024

Свободни места за лекари-специализанти в "МБАЛ - Благоевград" АД

 
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД" АД
гр. Благоевград, ул. "Славянска" № 60,тел. 073/82-92-329; факс:073/88-41-29

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ В "МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД" АД